Вход

Потребител
Парола *
Запомни ме

Регистрация

Полетата маркирани със звезда (*) са задължителни.
Име
Потребител
Парола *
Повторете паролата *
Email *
Потвърдете имейл *

Защо да изберете нас?

Ние сме  нестандартни, креативни и достъпни; Важен за нас е всеки член – „Човекът при нас е уникат”;

Продължава

Какво правим ние?

Представляваме и защитаваме нашите членове; Посредници сме в преговорите с различни институции;

Продължава

Трудово-правни въпроси XVII

ПЕНСИОННАТА РЕФОРМА И ПРОМЕНИТЕ В КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

На 28.07.2015 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИДКСО), който е обнародван в „Държавен вестник”, бр. 61 от 11.08.2015 г.

С приемането на тези промени пенсионната реформа стана факт.

Със законопроекта се създава правна рамка на усъвършенствания пенсионен модел, въвеждат се краткосрочни и дългосрочни мерки за финансова стабилност на пенсионната система, и подобряване адекватността на пенсиите. Приетите промени са свързани с:

             нарастване на приходите в осигурителната система;

             оптимизиране на разходите в осигурителната система;

             подобряване на адекватността на пенсиите;

             развитие и усъвършенстване на тристълбовия пенсионен модел;

             други промени, с които се прецизират и доразвиват съществуващи разпоредби.

I. Промени, свързани с нарастване на приходите в осигурителната система

Мярка с пряк ефект върху увеличаването на приходите в осигурителната система е предвиденото повишаване размера на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ с 2 процентни пункта. Съгласно приетото изменение на чл. 6 КСО, осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ се увеличава, както следва:

             от 01.01.2017 г. - с 1 процентен пункт, от който 0,56 за сметка на осигурителя и 0,44 за сметка на осигуреното лице;

             01.01.2018 г. - с още 1 процентен пункт, от който 0,56 за сметка на осигурителя и 0,44 за сметка на осигуреното лице.

С оглед да не се допусне нарастване на общата данъчно-осигурителна тежест за осигурителите, самоосигуряващите се и осигурените лица, се отменя предвиденото в чл. 157, ал. 1, т. 1, б. „г“ увеличаване на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд от 5 на 7 на сто от 01.01.2017 г.

II. Промени, водещи до оптимизиране на разходите в осигурителната система

1. Основната мярка за ограничаване на разходите в осигурителната система е свързана с въвеждането на по-строги и по-справедливи условия за достъп до пенсии за всички групи осигурени лица.

За работещите при условията на най-масовата - трета категория труд се предвижда плавно увеличаване и постепенно изравняване на пенсионната възраст на жените и мъжете, и нарастване на изискуемия осигурителен стаж. Съгласно разпоредбата на чл. 68, ал. 1 и 2 КСО, в сила от 01.01.2016 г., право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на възраст 60 години и

10 месеца от жените и 63 години и 10 месеца от мъжете, и осигурителен стаж 35 години и 2 месеца за жените и 38 години и 2 месеца за мъжете.

От 31.12.2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година, както следва:

             до 31.12.2029 г. възрастта за жените се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 01.01.2030 г. - с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст;

             до 31.12.2017 г. възрастта за мъжете се увеличава с 2 месеца, а от 01.01.2018 г. - с по 1 месец за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст.

От 31.12.2016 г. посоченият по-горе осигурителен стаж се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по

2 месеца до достигане на осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете.

(Условията за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО за всяка календарна година са посочени в Приложение № 1.)

В разпоредбата на чл. 68 КСО е предвидено, че след достигане на 65-годишна възраст за мъжете и жените, т.е. след 31.12.2037 г., повишаването на възрастта за пенсиониране ще се обвърже с нарастването на средната продължителност на живота.

Запазва се възможността за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст на лица, на които не достига осигурителен стаж за пенсиониране по общите условия на чл. 68, ал. 1 и 2. В случай че лицата нямат право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2, до 31.12.2016 г. те придобиват право на пенсия при навършване на възраст 65 години и 10 месеца за жените и мъжете, и най-малко 15 години действителен осигурителен стаж. От 31.12.2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 67-годишна възраст.

(Условията за пенсиониране по чл. 68, ал. 3 КСО за всяка календарна година са посочени в Приложение № 2.)

С новата разпоредба на чл. 68а КСО се въвежда възможност за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер на лица, които имат изискуемия осигурителен стаж, на които не достига до 1 година възраст. В този случай пенсията се отпуска от датата на заявлението и се изплаща в намален размер пожизнено с по 0,4 на сто за всеки месец недостигаща възраст. Важно е да се има предвид също така, че при преизчисляване на пенсиите по чл. 68а, в случаите когато лицето работи след пенсионирането, размерът на това намаление не се променя (чл. 102, ал. 6 КСО).

Лицата, на които е отпусната пенсия при тези условия, нямат право на пенсия по чл. 68, ал. 1, 2 и 3, т.е. при навършване на общата пенсионна възраст по чл. 68 КСО те не могат да се откажат от пенсията в намален размер по чл. 68а КСО, за да им бъде отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст при общите условия, без да бъде намален нейният размер.

От 01.01.2016 г. се въвежда възраст за пенсиониране на лицата по чл. 69 КСО - за всички работещи в сектор „Отбрана и сигурност“. Това е предложение, което дълго време беше предмет на обсъждане в общественото пространство и може да се каже, че вече е взето едно балансирано решение.

Освен съществуващото към момента изискване за наличието на 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени по съответните „специални закони“, от 01.01.2016 г. се въвежда едно ново условие за придобиване право на пенсия от военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, от държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и др. Определена е възраст за придобиване право на пенсия 52 години и 10 месеца за 2016 г., равна на предвидената за работещите при условията на първа категория труд, за следните лица:

             военнослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;

             държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за специалните разузнавателни средства и по Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, държавните служители по чл. 11 от Закона за пощенските услуги, държавните служители, осъществяващи дейността по охрана на съдебната власт по чл. 391 от Закона за съдебната власт, следователите и младши следователите;

             държавните служители по Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“;

             служителите в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи, изпълняващи някои от дейностите по чл. 17, ал. 2, т. 6 от Закона за Министерството на вътрешните работи (неотложни аварийно-възстановителни работи, оперативна защита при наводнения и операции по издирване и спасяване, и химическа, биологическа и радиационна защита).

В разпоредбата на чл. 69 КСО е предвидено плавно нарастване на тази възраст с по 2 месеца за всяка календарна година до достигане на 55-годишна възраст за посочените по-горе лица.

(Възрастта за пенсиониране на лицата по чл. 69, ал. 1, 2, 3 и 6 КСО за всяка календарна година е посочена в Приложение № 3.)

По-ниска възраст за пенсиониране - 42 години и 10 месеца за 2016 г., е определена за следните лица:

             лицата по чл. 69, ал. 1, 2 и 3, прослужили 15 години на длъжности от летателния състав, парашутистите, екипажите на подводните съдове и водолазния състав;

             служителите на длъжност „водолаз“ в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи, ако са прослужили на тази длъжност 15 години.

Съгласно действащия режим за пенсиониране тези лица към настоящия момент се пенсионират при наличието на 15 години осигурителен стаж на посочените по-горе длъжности.

За тях също е предвидено плавно нарастване на възрастта с по 2 месеца за всяка календарна година, но до достигане на 45-годишна възраст.

(Възрастта за пенсиониране на лицата по чл. 69, ал. 4 и 7 КСО за всяка календарна година е посочена в Приложение № 4.)

Предложението за въвеждане на възраст за пенсиониране беше направено, тъй като пенсиите за осигурителен стаж и възраст от държавното обществено осигуряване в България се отпускат при настъпване на осигурителния риск „старост“, и при условие че лицето има определения от закона осигурителен стаж. В тази връзка беше необходимо по отношение на всички лица да е налице изискване за определена минимална възраст, след навършването на която може да бъде отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Въвеждането на възраст за пенсиониране на лицата по чл. 69 КСО е свързано и с изпълнение на препоръките на Съвета на Европейския съюз за ограничаване на възможностите за ранно пенсиониране.

В § 50 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на ЗИДКСО е предвидена възможност за лицата по чл. 69, които до 31.12.2015 г. имат необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия, да могат да се пенсионират без оглед на възрастта до 31.12.2018 г. Така те могат да се пенсионират по досегашния ред - без изискване за възраст, в следващите 3 години.

Същата категория осигурени лица - лицата по чл. 69 КСО, които имат необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия, могат да се пенсионират, без да се изисква освобождаване от служба, съответно уволнение или прекратяване на правоотношението. Тази разпоредба (§ 49 от ПЗР на ЗИДКСО) e в сила от 15.08.2015 г. и с приемането Ӝ се създава равнопоставеност на лицата по чл. 69 КСО с всички други категории осигурени лица, за които от началото на 2015 г. отпадна изискването на чл. 94, ал. 2 КСО за прекратяване на осигуряването, за да може да бъде отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.

Създава се нова ал. 10 в чл. 69 КСО, в сила от 01.01.2016 г., съгласно която право на пенсия при условията на чл. 69, ал. 1-9 КСО имат и лицата, които са изпълнявали военна или държавна служба по законите по чл. 69, ал. 1-3, лицата, които са били на длъжностите по ал. 4 и 7, и служителите, които са извършвали дейностите по ал. 6. С тази разпоредба се дава възможност на лица, придобили в миналото изискуемия осигурителен стаж по чл. 69 КСО, да могат да се пенсионират при тези условия, въпреки че в момента не работят във военизираните ведомства. При отпадане на изискването за прекратяване на осигуряването при пенсиониране се създава възможност и за лицата, освободени от служба поради навършване на пределна възраст, да работят на всяко друго място, докато навършат изискуемата възраст за пенсиониране по чл. 69 КСО, без да загубят правото си на пенсия по тази разпоредба.

За по-голяма прозрачност по отношение на приходите и разходите в осигурителните фондове се създава отделен фонд „Пенсии за лицата по чл. 69 КСО“.

Според предвиденото в чл. 35, ал. 1 и 2 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, за времето на активната служба резервистът от доброволния резерв на въоръжените сили има статус на военнослужещ с правата и задълженията, съответстващи на заеманата длъжност, с изключение на ограниченията, посочени в чл. 182, ал. 1 и чл. 188 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Времето, през което резервистът е на активна служба, се зачита за трудов стаж от първа категория.

В тази връзка, след последните промени в чл. 69, ал. 1 КСО, времето, през което резервистът е бил на активна служба, се зачита с оглед ползване на правата по чл. 69 КСО, като времето, през което резервистът е на активна служба, допълва изискуемия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по чл. 69 КСО. В КСО са включени и разпоредби, изрично регламентиращи реда за осигуряване на тези лица и размерите на дължимите за тях осигурителни вноски - 40,8 на сто за лицата, родени преди 01.01.1960 г., и 35,8 на сто за лицата, родени след тази дата.

Както беше посочено по-горе, пенсиите за осигурителен стаж и възраст от държавното обществено осигуряване в България се отпускат при настъпване на осигурителния риск „старост“, и при условие че лицето има определения от закона осигурителен стаж. Поради това от 01.01.2016 г. се въвежда възраст за пенсиониране и за лицата, работили като балерина, балетист или танцьор в културни организации.

Съгласно разпоредбата на чл. 69а КСО лицата, които имат осигурителен стаж 25 години на длъжност балерина, балетист или танцьор в културни организации, придобиват право на пенсия при навършване на възраст 42 години и 10 месеца. От 31.12.2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 45-годишна възраст.

(Възрастта за пенсиониране на лицата по чл. 69а КСО за всяка календарна година е посочена в Приложение № 5.)

Приети са промени, свързани с трайното уреждане на правото на пенсия на работещите при условията на първа и втора категория труд. За лицата, работили при условията на вредни и тежки условия на труд, които нямат право на професионална пенсия от професионален пенсионен фонд, но отговарят на определени условия, посочени в новия чл. 69б КСО, се предвижда възможност да получат пенсия от държавното обществено осигуряване. В тази група лица попадат преди всичко тези, които имат категориен стаж преди 2000 г., поради което не са осигурявани в професионални пенсионни фондове, както и тези, които имат смесен категориен стаж - преди и след 2000 г.

За придобиване право на пенсия по чл. 69б КСО е необходимо лицата да не са придобили право на професионална пенсия по чл. 168 КСО или да са променили осигуряването си, като са избрали да бъдат осигурявани само във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване, вместо да бъдат осигурявани и във фонд „Пенсии“ и в професионален пенсионен фонд. Освен това, на основание разпоредбата на чл. 69б, ал. 1 КСО е необходимо лицата, работили 10 години при условията на първа категория труд, да са навършили възраст до 31.12.2015 г. 47 години и 8 месеца за жените и 52 години и 8 месеца за мъжете, и да имат сбор от осигурителен стаж и възраст (т. нар. „точки“) 94 за жените и 100 за мъжете. От 31.12.2015 г. тази възраст се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца за мъжете и с по 4 месеца за жените до достигане на 55-годишна възраст, като сборът от осигурителния стаж и възрастта остава непроменен.

(Възрастта за пенсиониране на лицата по чл. 69б, ал. 1 КСО за всяка календарна година е посочена в Приложение № 6.)

Според предвиденото в чл. 69б, ал. 2 КСО лицата, които са работили 15 години при условията на втора категория труд, също могат да се пенсионират, ако не са придобили право на пенсия по чл. 168, или когато са променили осигуряването си по чл. 4в и са навършили възраст до 31.12.2015 г. 52 години и 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за мъжете, и имат сбор от осигурителен стаж и възраст

94 за жените и 100 за мъжете. От 31.12.2015 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца за мъжете и с по 4 месеца за жените до достигане на 60-годишна възраст, като сборът от осигурителния стаж и възрастта остава непроменен.

За преценяване правото на пенсия при условията на втора категория труд осигурителният стаж от първа категория труд допълва осигурителния стаж от втора категория труд без превръщане.

(Възрастта за пенсиониране на лицата по чл. 69б, ал. 2 КСО за всяка календарна година е посочена в Приложение № 7.)

Запазва се съществуващият към момента по-благоприятен режим за пенсиониране на лицата, работещи при условията на чл. 104, ал. 3 КСО (работниците, инженерно- техническите специалисти и ръководните служители до ръководител на участък включително, заети на работа под земята в подземните рудници, в подземните геологопроучвателни и хидротехнически обекти, в тунелното и подземното минно строителство), като по отношение на тях също се предвижда плавно повишаване на изискуемата възраст за пенсиониране. Според чл. 69б, ал. 3 КСО лицата, които до 31.12.2015 г. имат 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3, могат да се пенсионират преди навършване на възрастта по чл. 68, при условие че имат сбор от възрастта и осигурителен стаж 90, и 52-годишна възраст за мъжете и 47-годишна възраст за жените. От 31.12.2015 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 55-годишна възраст за мъжете и за жените.

(Възрастта за пенсиониране на лицата по чл. 69б, ал. 3 КСО за всяка календарна година е посочена в Приложение № 8.)

Алинея 4 от чл. 69б КСО предвижда, че ако трудовият договор на лицата, които работят при условията на чл. 104, ал. 3, бъде прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда (при закриване на предприятието, при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата), те могат да се пенсионират до 31.12.2015 г., включително не по-рано от навършване на 45-годишна възраст и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 90 и 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3. От 31.12.2015 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 50-годишна възраст за мъжете и жените.

(Възрастта за пенсиониране на лицата по чл. 69б, ал. 4 КСО за всяка календарна година е посочена в Приложение № 9.)

В случай че лицето е упражнило правото на пенсия по чл. 69б, ал. 4, то не може да сключва трудов договор за работа при условията на първа категория труд до навършване на възрастта му по чл. 69б, ал. 1 или по чл. 168, ал. 1, т. 1, т.е. до навършване на възрастта, предвидена за всички други работещи при условията на първа категория труд.

Когато лицата по чл. 69б, ал. 1, 2, 3 и 4, които не са придобили право на пенсия по чл. 168, поискат да им бъде отпусната пенсия от държавното обществено осигуряване, едновременно със заявлението за отпускане на пенсия те подават и заявление, с което искат средствата по индивидуалната им партида в професионалния пенсионен фонд да се прехвърлят във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване. Заявлението за прехвърляне се подава чрез териториалното поделение на Националния осигурителен институт до съответното пенсионноосигурително дружество, управляващо пенсионноосигурителния фонд, едновременно с подаване на заявлението за отпускане на пенсия от държавното обществено осигуряване. В 7-дневен срок от отпускане на пенсията териториалното поделение на Националния осигурителен институт изпраща заявлението на пенсионноосигурителното дружество. В тези случаи пенсионноосигурителното дружество превежда средствата във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване в едномесечен срок от получаване на заявлението. Когато в индивидуалната партида няма натрупани средства, пенсионноосигурителното дружество уведомява Националния осигурителен институт. Важно е да се има предвид, че липсата на средства в индивидуалната партида на лицето не е пречка за отпускане на пенсията по чл. 69б КСО от държавното обществено осигуряване.

Пенсия за ранно пенсиониране по чл. 168 КСО, която се изплаща от пенсионноосигурителните дружества, се отпуска от 01.01.2016 г. на осигурените лица в професионален пенсионен фонд при:

             не по-малко от 10 години осигурителен стаж след 31.12.1999 г. при условията на първа категория труд и възраст, 10 години по-ниска от възрастта им по чл. 68, ал. 1;

             не по-малко от 15 години осигурителен стаж след 31.12.1999 г. при условията на втора категория труд или при условията на първа и втора категория труд и възраст, 5 години, по-ниска от възрастта им по чл. 68, ал. 1.

При преценяване правото на този вид пенсия осигурителният стаж от първа категория труд допълва осигурителния стаж от втора категория труд без превръщане. Пенсията за ранно пенсиониране по чл. 168 КСО се изплаща до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 (възрастта за работещите при условията на трета категория труд) и не може да се получава заедно с пенсия за трудова дейност или със социална пенсия за инвалидност по част първа на КСО.

Наличието на изискуемия осигурителен стаж се доказва с удостоверение от Националния осигурителен институт.

От казаното дотук следва, че ако лицето има право на пенсия по чл. 168 КСО и до нейното отпускане не е избрало да се откаже от осигуряване в професионален пенсионен фонд, то няма да може да получава пенсията по чл. 69б КСО от държавното обществено осигуряване, а ще получава пенсията по чл. 168 КСО.

Трайно се урежда и правото на пенсия за учителите, като условията за пенсионирането им се включват в основните текстове на законопроекта. Съгласно чл. 69в, ал. 1 КСО през 2016 г. учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на възраст 57 години и 10 месеца от жените и 60 години и 10 месеца от мъжете, и учителски осигурителен стаж 25 години и

8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете. От 31.12.2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година, както следва:

             до 31.12.2029 г. възрастта за жените се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 01.01.2030 г. - с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 62-годишна възраст;

             до 31.12.2017 г. възрастта за мъжете се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 01.01.2018 г. - с по 1 месец за всяка календарна година до достигане на 62-годишна възраст.

На тези лица се изплаща срочна пенсия за ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд в размер, определен по общата формула по чл. 70 КСО за изчисляване размера на пенсията и намален с 0,1 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта му за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1.

(Условията за пенсиониране по чл. 69в, ал. 1 КСО за всяка календарна година са посочени в Приложение № 10.)

На учителите, които са придобили право на пенсия при условията на ал. 1 и се пенсионират при условията на чл. 68, ал. 1 и 2, се изплащат пенсии за осигурителен стаж и възраст от фонд „Пенсии“ и добавка от Учителския пенсионен фонд в размер 0,33 на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след придобиване право на пенсия по ал. 1.

На учителите, които имат изискуемия по чл. 69в, ал. 1 учителски осигурителен стаж (25 години и 8 месеца за жените и 30 години и

8 месеца за мъжете) и се пенсионират след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1, се изплаща пенсия в пълен размер от Учителския пенсионен фонд до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3. След навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3 КСО пенсията се изплаща за сметка на фонд „Пенсии“.

Лицата, които заемат учителски длъжности, и зачитането на осигурителния стаж за учителски длъжности по смисъла на КСО, са определени в чл. 19 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.

След последните изменения в КСО Учителският пенсионен фонд ще продължи да съществува като самостоятелен фонд, администриран от Националния осигурителен институт, и няма да се трансформира в универсален пенсионен фонд. Според предвиденото в новата разпоредба на чл. 20а КСО годишният бюджет на Учителския пенсионен фонд се приема със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година като приложение към него и не се включва в консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване. В случай че законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година не бъде приет от Народното събрание до началото на бюджетната година, приходите на Учителския пенсионен фонд се събират и разходите се извършват съобразно действащата нормативна уредба.

Набраните средства в Учителския пенсионен фонд се разходват за изплащане на пенсиите и добавките по чл. 69в. Временно свободните средства на Учителския пенсионен фонд могат да се влагат при условията и по реда на чл. 28 КСО, т.е. при условията, предвидени за фондовете на държавното обществено осигуряване.

Първостепенен разпоредител със средствата на Учителския пенсионен фонд е управителят на Националния осигурителен институт, а второстепенни разпоредители са ръководителите на териториалните поделения на Националния осигурителен институт.

Размерът на осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд остава непроменен - 4,3 на сто изцяло за сметка на осигурителя (чл. 6, ал. 7 КСО).

От 15.08.2015 г. е в сила разпоредбата на § 47, ал. 3 от ПЗР на ЗИДКСО, съгласно която пенсиите на учителите, отпуснати по § 5, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на КСО с начална дата до 31.12.2015 г., се изплащат в намален размер до навършване от лицето на възрастта за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1. С тази разпоредба се определя точният момент, възрастта, до която на учителите с отпуснати пенсии с начална дата до 31.12.2015 г. се изплаща пенсия в намален размер от Учителския пенсионен фонд. Промяната е във връзка с наличието на отпуснати пенсии за ранно пенсиониране на учителите, чийто срок на получаване (до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО), посочен в разпореждането, е определен съобразно предвиденото от 2012 г. нарастване на възрастта за пенсиониране с по 4 месеца за всяка календарна година. В резултат от т. нар. „замразяване“ на това нарастване в последните 2 години, са налице случаи, в които определеният срок за получаване на намалената пенсия от учителите, е по-дълъг от срока, в който лицето реално е навършило възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО.

2. Друга мярка, която е в сила от 01.01.2016 г. и има ефект по отношение на ограничаване на разходите в осигурителната система, е отмяната на възможността, предвидена в чл. 9, ал. 8-10 КСО, за зачитане на осигурителен стаж при пенсиониране, ако това е по-благоприятно за лицата, в съотношение 4 години за 5 години от трета категория на времето, през което лицата са работили по трудов договор при пълно работно време и:

             по допълнителен или втори трудов договор с дневно работно време, не по-малко от 3 часа;

             са упражнявали трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества;

             са упражнявали свободна професия и/или занаятчийска дейност.

III. Приети са и промени, свързани с подобряване на адекватността на пенсиитe

От 01.01.2017 г. започва постепенно увеличаване на тежестта на една година осигурителен стаж при изчисляване размера на пенсиите (както за новоотпуснатите, така и за вече отпуснатите пенсии) до достигане на 1,5 на сто. Според изменената разпоредба на чл. 70, ал. 1 КСО размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи със сумата, образувана от: по 1,1 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж. След 31.12.2016 г. процентът за всяка година осигурителен стаж нараства от първо число на всяка следваща календарна година с процент, равен или по-голям от процента по чл. 100, ал. 1 (т. нар. „швейцарско правило“), до достигане на 1,5. Процентът се определя ежегодно със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

По посочения по-горе начин нарастват тежестта на една година осигурителен стаж при пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, както и коефициентите, в зависимост от които се определят размерите на пенсиите за трудова злополука и професионална болест.

По същия начин ще се преизчисляват и вече отпуснатите пенсии, вместо те да бъдат осъвременявани на основание разпоредбата на чл. 100, ал. 1 КСО (по т. нар. „швейцарско правило“). Според предвиденото в § 53 от ПЗР на ЗИДКСО от 2017 г. до годината, в която процентът по чл. 70, ал. 1 достигне 1,5, пенсиите не се осъвременяват по чл. 100. Пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември на годината, в която процентът по чл. 70, ал. 1 достига 1,5, се преизчисляват ежегодно от 1 юли на всяка календарна година, следваща годината на отпускането на пенсията, със съответния процент по чл. 70, ал. 1, изречение второ. Пенсиите за трудова злополука и професионална болест се преизчисляват ежегодно от 1 юли на всяка календарна година, като коефициентът по чл. 79, ал. 1, т. 1-3 се увеличава с процента по чл. 70, ал. 1, изречение второ.

Запазва се възможността, според която за лицата, които са придобили право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 и продължават да работят след датата на придобиване на правото, без да им е отпусната пенсия, за всяка година осигурителен стаж след тази дата процентът е 3, а от 01.01.2012 г. - 4, и съответната пропорционална част от тези проценти за месеците осигурителен стаж.

За пенсиите, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г., от формулата за определяне размера на пенсията, при изчисляване на индивидуалния коефициент по чл. 70, ал. 3 КСО, отпада доходът на лицето, върху който са внесени осигурителни вноски за периода от три години по избор преди 1997 г. Тъй като Регистърът на осигурените лица в Националния осигурителен институт функционира от 1997 г., за лицата може изцяло да отпадне необходимостта да представят удостоверения за осигурителен доход. Към настоящия момент това е необходимо, тъй като за периодите преди 1997 г. не се съдържа такава информация в този регистър.

От 01.01.2019 г. индивидуалният коефициент при изчисляване размера на пенсията по чл. 70 КСО ще се определя като средно съотношение от месечните съотношения по чл. 70, ал. 4, т. 2, изречение второ (съотношението между месечния осигурителен доход на лицето и средния осигурителен доход за страната за същия месец), т.е. средноаритметично на месечните индивидуални коефициенти. По този начин по-точно се отчита приносът на лицето в осигурителната система.

Също в чл. 70 се създава нова ал. 14, на основание на която лицата могат да поискат преизчисляване на пенсията от осигурителния доход за друг тригодишен период преди 01.01.1997 г. в 12-месечен срок от влизане в сила на разпореждането за отпускане на пенсията. След изтичане на този срок няма да е възможно лицето да промени избрания от него 3-годишен период преди 1997 г.

Аналогична разпоредба е предвидена и за вече отпуснатите пенсии. Съгласно § 52 от ПЗР на ЗИДКСО лицата, които имат отпусната пенсия с разпореждане, влязло в сила до 31.12.2015 г., могат да поискат до 31.12.2016 г. преизчисляване на пенсията от осигурителния доход за друг тригодишен период преди 01.01.1997 г.

Друга мярка, пряко свързана с повишаването на размерите на част от пенсиите, е предвидена в изменената разпоредба на § 6, ал. 1 от ПЗР на КСО, регламентираща съществуването на т.нар. „таван“ на пенсиите. Според предвиденото към настоящия момент максималният размер на пенсиите отпада за тези, които са отпуснати след 01.01.2019 г., а по отношение на вече отпуснатите до 31.12.2018 г. пенсии се предвижда плавно повишаване на максималния им размер - от 35 на 40 на сто от максималния осигурителен доход, определен за съответната календарна година.

IV. Със закона се приеха промени за запазване и усъвършенстване на тристълбовия пенсионен модел

Доразвиват се и се разширяват направените от 01.01.2015 г. промени, предвиждащи възможност за свободен избор на лицата, родени след 31.12.1959 г., дали да се осигуряват задължително за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд (УПФ) или само за пожизнена пенсия в държавното обществено осигуряване, като се предвижда:

             изборът да не е еднократен (но да се прави не по-късно от пет години преди възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО);

             при първоначално възникване на осигуряването се предвижда лицето да се осигурява и във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, и в избран универсален пенсионен фонд, като в случай че лицето не избере фонд в срок от 3 месеца, се извършва служебно разпределение в УПФ;

             натрупаните средства по индивидуалните партиди на лицата, избрали осигуряване само във фондовете на държавното обществено осигуряване, се прехвърлят в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система, т.нар. „Сребърен фонд“. В тази връзка с § 54 от ПЗР на ЗИДКСО се правят необходимите промени в Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система.

Съгласно разпоредбата на чл. 4б КСО, която влиза в сила от 15.08.2015 г., осигурените в универсален пенсионен фонд лица имат право да изберат да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд, не по-късно от

5 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1 и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Лицата могат да упражнят правото си на избор след изтичане на една година от избора по чл. 124а (това е изборът, въз основа на който лицата могат да възобновят осигуряването си в универсален пенсионен фонд). Промяната в осигуряването на лицата възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора.

Изборът на осигуряване, редът и начинът за събиране и разпределение на увеличената осигурителна вноска за лицата се уреждат с наредбата по чл. 179, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Тя е приета с Постановление № 233 от 31.08.2015 г. за приемане на Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация и е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 68 от 04.09.2015 г.

Както беше посочено по-горе, лицето може да промени своето решение, като направи избор за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд. Според предвиденото в чл. 124а, също в сила от 15.08.2015 г., лицата по чл. 4б, ал. 1 КСО, които са избрали да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, могат да изберат да възобновят осигуряването си в универсален пенсионен фонд, не по-късно от 5 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1 и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Лицата могат да упражнят правото си на избор след изтичане на една година от избора по чл. 4б, ал. 1, като промяната в осигуряването възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора.

Този избор на осигуряване, редът и начинът за събиране и разпределение на увеличената осигурителна вноска, се уреждат също с Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация.

В чл. 6, ал. 3, т. 10 КСО е предвидено, че за лицата по чл. 4б, ал. 1, които са избрали да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, увеличената осигурителна вноска във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, е с размера на вноската по чл. 157, ал. 1, т. 1, т.е. с 5 на сто, като вноската се разпределя между осигурителя и осигуреното лице в размерите по чл. 157, ал. 3 (2,2 на сто за сметка на осигуреното лице и 2,8 на сто за сметка на осигурителя).

На основание на разпоредбата на чл. 70, ал. 7 и 8 КСО за периодите, през които лицата са осигурявани в универсален пенсионен фонд, индивидуалният им коефициент се намалява на базата на съотношението между размерите на осигурителните вноски за универсален пенсионен фонд и за фонд „Пенсии“ за трета категория труд за лицата, родени преди 01.01.1960 г., по ред, определен с акт на Министерския съвет (чл. 21а от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж).

Индивидуалният коефициент не се намалява за периодите, за които натрупаните средства по индивидуалната партида на лицата в универсален пенсионен фонд са прехвърлени в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система, т.е. за лицата, които са избрали да не се осигуряват в универсален пенсионен фонд, а се осигуряват само във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на държавното обществено осигуряване, тъй като постъпващата за тях осигурителна вноска във фонд „Пенсии“ е в пълен размер - 17,8 на сто през 2015 г.

При промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, натрупаните средства в индивидуалната партида на осигурените лица постъпват в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система до момента, в който на лицето бъде отпусната пенсия от държавното обществено осигуряване. Тогава тези средства се прехвърлят във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на държавното обществено осигуряване.

С оглед осигуряване равнопоставеност на осигурените лица е създаден § 51 от ПЗР на ЗИДКСО, в сила от 15.08.2015 г., в който са предвидени две възможности:

1. Лицата, на които е отпусната пенсия от държавното обществено осигуряване с начална дата до 31.12.2015 г. и с намален индивидуален коефициент съгласно отменената ал. 3 на чл. 127, могат да поискат преизчисляването Ӝ, ако в срок до 31.12.2016 г. изберат да прехвърлят средствата от индивидуалните си партиди в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване. Натрупаните средства в индивидуалната партида на осигуреното лице се превеждат от съответния универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на държавното обществено осигуряване, в тримесечен срок от датата на избора. В този случай пенсията се преизчислява от първо число на месеца, следващ този, през който е направен изборът. Осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване след преизчисляването на пенсията се превеждат във фонд „Пенсии“.

2. Лицата, на които към 01.01.2016 г. остават по-малко от 5 години до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1, могат до 31.12.2016 г. еднократно да упражнят правото по чл. 4б на избор за промяна на осигуряването им от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на държавното обществено осигуряване.

В § 48 от ПЗР на ЗИДКСО, в сила от 15.08.2015 г., е предвидено за осигурените лица, родени след 31.12.1959 г., за които е възникнало първоначално задължение за осигуряване след 31.12.2014 г. до влизането в сила на този закон, и които не са направили избор по реда на чл. 137, ал. 3, да се извърши служебно разпределение по регистрираните универсални фондове по начин и по ред, определени от Националната агенция за приходите и от Комисията за финансов надзор. Предлага се принципът на свободен избор да се въведе и за ранното пенсиониране на категорийните работници, в сила от 01.01.2016 г. Съгласно разпоредбата на чл. 4в КСО осигурените в професионален пенсионен фонд лица имат право еднократно да променят осигуряването си от професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителните вноски по чл. 157, ал. 1, т. 2 (12 на сто за лицата, работещи при условията на I категория труд и 7 на сто - за лицата, работещи при условията на II категория труд), ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране.

Изборът на осигуряване, редът и начинът за събиране и разпределение на увеличената осигурителна вноска за лицата по ал. 1, се уреждат с Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация.

V. Други промени

1. От 15.08.2015 г. е в сила изменение на разпоредбата на чл. 9, ал. 6 КСО. След тази дата за осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето, през което са полагани грижи за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, от техните съпруг (съпруга), родител (осиновител) или един от родителите на майката или бащата на лицето с увреждане. Осигурителен стаж се зачита, при условие че за това време лицата не са били осигурени, или не са получавали пенсия. При пенсиониране за периода, който се зачита за осигурителен стаж, се внасят осигурителни вноски в размера за фонд „Пенсии“ върху минималната работна заплата към датата на отпускането на пенсия, които са за сметка на държавния бюджет.

Така от 15.08.2015 г. осигурителен стаж на това основание вече може да се зачита не само на родителите, но и на бабата или дядото на лице с увреждане, ако отговарят на условията, посочени в разпоредбата на чл. 9, ал. 6 КСО.

2. Създава се разпоредба, уреждаща по благоприятен за лицата начин, случаите, в които те са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, и са с прекратено осигуряване преди 31.12.2014 г., но са подали заявление за отпускане на пенсия след 01.01.2015 г., когато отпадна изискването за прекратяване на осигуряването.

Съгласно § 47, ал. 1 от ПЗР на ЗИДКСО, в сила от 15.08.2015 г., пенсиите за осигурителен стаж и възраст на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1-4 и 6 и чл. 4а (работници и служители, държавни служители, морски лица и др.), осигуряването на които е прекратено след придобиване на правото на пенсия, но не по-късно от 31.12.2014 г., се отпускат от датата на прекратяване на осигуряването, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 6-месечен срок от тази дата. Ако заявлението е подадено след изтичане на 6-месечния срок от прекратяване на осигуряването, пенсиите се отпускат от датата на подаване на заявлението.

В ал. 2 е предвидено, че лицата с отпуснати пенсии за осигурителен стаж и възраст при условията на чл. 94, ал. 1 по заявления, подадени след 31.12.2014 г., могат в 6-месечен срок от обнародването на закона да поискат пенсиите да им бъдат отпуснати при посочените по-горе условия на ал. 1.

3. Създава се ново основание за спиране на пенсията: когато пенсионерът не спазва предписанията на органите на експертизата на работоспособността по отношение на противопоказаните условия на труд (чл. 95, ал. 1, т. 5 КСО).

4. Създава се възможност за еднократно изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида в универсален или професионален пенсионен фонд при трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто.

5. Предвидено е плавно намаляване на таксите и удръжките, свързани с осъществяването на дейността по допълнителното задължително пенсионно осигуряване, които събират пенсионноосигурителните дружества.

Съгласно разпоредбата на чл. 201 КСО за осъществяване на дейността по допълнително задължително пенсионно осигуряване и за управление на пенсионните фондове се въвеждат такси и удръжки в полза на пенсионноосигурителните дружества, както следва:

1. удръжка от всяка осигурителна вноска в размер до:

а) 4,5 на сто - за 2016 г.;

б) 4,25 на сто - за 2017 г.;

в) 4 на сто - за 2018 г.;

г) 3,75 на сто - от 2019 г.;

2. инвестиционна такса, изчислена върху стойността на нетните активи на фонда в зависимост от периода, през който те са били управлявани от пенсионноосигурителното дружество, както следва:

а) до 0,9 на сто годишно - за 2016 г.;

б) до 0,85 на сто годишно - за 2017 г.;

в) до 0,8 на сто годишно - за 2018 г.;

г) до 0,75 на сто годишно - от 2019 г.

Посочената по-горе инвестиционна такса се отчислява по ред и начин, определени с наредба на Комисията за финансов надзор.

Според предвиденото в чл. 202 КСО пенсионноосигурителното дружество може да събира допълнителна такса в размер до 10 лв. при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в пенсионна схема съгласно чл. 343а, ал. 1, т. 2 или чл. 343е, ал. 1 (при прехвърляне в пенсионните схеми на Европейския съюз, Европейската централна банка или Европейската инвестиционна банка на средства от индивидуалната партида на лицето в универсален пенсионен фонд и/или в професионален пенсионен фонд, и/или във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми). Таксата се заплаща от осигуреното лице.

6. Прецизират се дефинициите на „свързани лица“ и „контрол“ по смисъла на Част втора „Допълнително социално осигуряване“ от Кодекса за социално осигуряване.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1

ПЕНСИОННАТА РЕФОРМА И ПРОМЕНИТЕ В КОДЕКСА ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ

На 28.07.2015 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИДКСО), който е обнародван в „Държавен вестник”, бр. 61 от 11.08.2015 г.
С приемането на тези промени пенсионната реформа стана факт.
Със законопроекта се създава правна рамка на усъвършенствания пенсионен модел, въвеждат се краткосрочни и дългосрочни мерки за финансова стабилност на пенсионната система, и подобряване адекватността на пенсиите. Приетите промени са свързани с:

 • нарастване на приходите в осигурителната система;
 • оптимизиране на разходите в осигурителната система;
 • подобряване на адекватността на пенсиите;
 • развитие и усъвършенстване на тристълбовия пенсионен модел;
 • други промени, с които се прецизират и доразвиват съществуващи разпоредби.

I. Промени, свързани с нарастване на приходите в осигурителната система
Мярка с пряк ефект върху увеличаването на приходите в осигурителната система е предвиденото повишаване размера на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ с 2 процентни пункта. Съгласно приетото изменение на чл. 6КСО, осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ се увеличава, както следва:

 • от 01.01.2017 г. - с 1 процентен пункт, от който 0,56 за сметка на осигурителя и 0,44 за сметка на осигуреното лице;
 • 01.01.2018 г. - с още 1 процентен пункт, от който 0,56 за сметка на осигурителя и 0,44 за сметка на осигуреното лице.

С оглед да не се допусне нарастване на общата данъчно-осигурителна тежест за осигурителите, самоосигуряващите се и осигурените лица, се отменя предвиденото в чл. 157, ал. 1, т. 1, б. „г“ увеличаване на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд от 5 на 7 на сто от 01.01.2017 г.

II. Промени, водещи до оптимизиране на разходите в осигурителната система

1. Основната мярка за ограничаване на разходите в осигурителната система е свързана с въвеждането на по-строги и по-справедливи условия за достъп до пенсии за всички групи осигурени лица.
За работещите при условията на най-масовата - трета категория труд се предвижда плавно увеличаване и постепенно изравняване на пенсионната възраст на жените и мъжете, и нарастване на изискуемия осигурителен стаж. Съгласно разпоредбата на
чл. 68, ал. 1 и 2 КСО, в сила от 01.01.2016 г., право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на възраст 60 години и
10 месеца от жените и 63 години и 10 месеца от мъжете, и осигурителен стаж 35 години и 2 месеца за жените и 38 години и 2 месеца за мъжете.
От 31.12.2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година, както следва:

 • до 31.12.2029 г. възрастта за жените се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 01.01.2030 г. - с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст;
 • до 31.12.2017 г. възрастта за мъжете се увеличава с 2 месеца, а от 01.01.2018 г. - с по 1 месец за всяка календарна година до достигане на 65-годишна възраст.

От 31.12.2016 г. посоченият по-горе осигурителен стаж се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по
2 месеца до достигане на осигурителен стаж 37 години за жените и 40 години за мъжете.

(Условията за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО за всяка календарна година са посочени в Приложение № 1.)
В разпоредбата на чл. 68КСО е предвидено, че след достигане на 65-годишна възраст за мъжете и жените, т.е. след 31.12.2037 г., повишаването на възрастта за пенсиониране ще се обвърже с нарастването на средната продължителност на живота.
Запазва се възможността за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст на лица, на които не достига осигурителен стаж за пенсиониране по общите условия на чл. 68, ал. 1 и 2. В случай че лицата нямат право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2, до 31.12.2016 г. те придобиват право на пенсия при навършване на възраст 65 години и 10 месеца за жените и мъжете, и най-малко 15 години действителен осигурителен стаж. От 31.12.2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 67-годишна възраст.

(Условията за пенсиониране по чл. 68, ал. 3 КСО за всяка календарна година са посочени в Приложение № 2.)
С новата разпоредба на чл. 68аКСО се въвежда възможност за отпускане на пенсия за осигурителен стаж и възраст в намален размер на лица, които имат изискуемия осигурителен стаж, на които не достига до 1 година възраст. В този случай пенсията се отпуска от датата на заявлението и се изплаща в намален размер пожизнено с по 0,4 на сто за всеки месец недостигаща възраст. Важно е да се има предвид също така, че при преизчисляване на пенсиите по чл. 68а, в случаите когато лицето работи след пенсионирането, размерът на това намаление не се променя (чл. 102, ал. 6 КСО).
Лицата, на които е отпусната пенсия при тези условия, нямат право на пенсия по чл. 68, ал. 1, 2 и 3, т.е. при навършване на общата пенсионна възраст по
чл. 68КСО те не могат да се откажат от пенсията в намален размер по чл. 68аКСО, за да им бъде отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст при общите условия, без да бъде намален нейният размер.

От 01.01.2016 г. се въвежда възраст за пенсиониране на лицата по чл. 69КСО - за всички работещи в сектор „Отбрана и сигурност“. Това е предложение, което дълго време беше предмет на обсъждане в общественото пространство и може да се каже, че вече е взето едно балансирано решение.
Освен съществуващото към момента изискване за наличието на 27 години общ осигурителен стаж, от които две трети действително изслужени по съответните „специални закони“, от 01.01.2016 г. се въвежда едно ново условие за придобиване право на пенсия от военнослужещите по
Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, от държавните служители по Закона за Министерството на вътрешните работи и др. Определена е възраст за придобиване право на пенсия 52 години и 10 месеца за 2016 г., равна на предвидената за работещите при условията на първа категория труд, за следните лица:

В разпоредбата на чл. 69КСО е предвидено плавно нарастване на тази възраст с по 2 месеца за всяка календарна година до достигане на 55-годишна възраст за посочените по-горе лица.

(Възрастта за пенсиониране на лицата по чл. 69, ал. 1, 2, 3 и 6 КСО за всяка календарна година е посочена в Приложение № 3.)
По-ниска възраст за пенсиониране - 42 години и 10 месеца за 2016 г., е определена за следните лица:

 • лицата по чл. 69, ал. 1, 2 и 3, прослужили 15 години на длъжности от летателния състав, парашутистите, екипажите на подводните съдове и водолазния състав;
 • служителите на длъжност „водолаз“ в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на Министерството на вътрешните работи, ако са прослужили на тази длъжност 15 години.

Съгласно действащия режим за пенсиониране тези лица към настоящия момент се пенсионират при наличието на 15 години осигурителен стаж на посочените по-горе длъжности.
За тях също е предвидено плавно нарастване на възрастта с по 2 месеца за всяка календарна година, но до достигане на 45-годишна възраст.

(Възрастта за пенсиониране на лицата по чл. 69, ал. 4 и 7 КСО за всяка календарна година е посочена в Приложение № 4.)
Предложението за въвеждане на възраст за пенсиониране беше направено, тъй като пенсиите за осигурителен стаж и възраст от държавното обществено осигуряване в България се отпускат при настъпване на осигурителния риск „старост“, и при условие че лицето има определения от закона осигурителен стаж. В тази връзка беше необходимо по отношение на всички лица да е налице изискване за определена минимална възраст, след навършването на която може да бъде отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Въвеждането на възраст за пенсиониране на лицата по
чл. 69КСО е свързано и с изпълнение на препоръките на Съвета на Европейския съюз за ограничаване на възможностите за ранно пенсиониране.
В § 50 от Преходните и заключителните разпоредби (ПЗР) на ЗИДКСО е предвидена възможност за лицата по чл. 69, които до 31.12.2015 г. имат необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия, да могат да се пенсионират без оглед на възрастта до 31.12.2018 г. Така те могат да се пенсионират по досегашния ред - без изискване за възраст, в следващите 3 години.
Същата категория осигурени лица - лицата по
чл. 69КСО, които имат необходимия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия, могат да се пенсионират, без да се изисква освобождаване от служба, съответно уволнение или прекратяване на правоотношението. Тази разпоредба (§ 49 от ПЗР на ЗИДКСО) e в сила от 15.08.2015 г. и с приемането Ӝсесъздаваравнопоставеностналицатапочл. 69КСО с всички други категории осигурени лица, за които от началото на 2015 г. отпадна изискването на чл. 94, ал. 2 КСО за прекратяване на осигуряването, за да може да бъде отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.
Създава се нова ал. 10 в
чл. 69КСО, в сила от 01.01.2016 г., съгласно която право на пенсия при условията на чл. 69, ал. 1-9 КСО имат и лицата, които са изпълнявали военна или държавна служба по законите по чл. 69, ал. 1-3, лицата, които са били на длъжностите по ал. 4 и 7, и служителите, които са извършвали дейностите по ал. 6. С тази разпоредба се дава възможност на лица, придобили в миналото изискуемия осигурителен стаж по чл. 69КСО, да могат да се пенсионират при тези условия, въпреки че в момента не работят във военизираните ведомства. При отпадане на изискването за прекратяване на осигуряването при пенсиониране се създава възможност и за лицата, освободени от служба поради навършване на пределна възраст, да работят на всяко друго място, докато навършат изискуемата възраст за пенсиониране по чл. 69КСО, без да загубят правото си на пенсия по тази разпоредба.
За по-голяма прозрачност по отношение на приходите и разходите в осигурителните фондове се създава отделен фонд „Пенсии за лицата по
чл. 69КСО“.
Според предвиденото в чл. 35, ал. 1 и 2 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, за времето на активната служба резервистът от доброволния резерв на въоръжените сили има статус на военнослужещ с правата и задълженията, съответстващи на заеманата длъжност, с изключение на ограниченията, посочени в чл. 182, ал. 1 и чл. 188 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Времето, през което резервистът е на активна служба, се зачита за трудов стаж от първа категория.
В тази връзка, след последните промени в
чл. 69, ал. 1 КСО, времето, през което резервистът е бил на активна служба, се зачита с оглед ползване на правата по чл. 69КСО, като времето, през което резервистът е на активна служба, допълва изискуемия осигурителен стаж за придобиване право на пенсия по чл. 69КСО. В КСО са включени и разпоредби, изрично регламентиращи реда за осигуряване на тези лица и размерите на дължимите за тях осигурителни вноски - 40,8 на сто за лицата, родени преди 01.01.1960 г., и 35,8 на сто за лицата, родени след тази дата.
Както беше посочено по-горе, пенсиите за осигурителен стаж и възраст от държавното обществено осигуряване в България се отпускат при настъпване на осигурителния риск „старост“, и при условие че лицето има определения от закона осигурителен стаж. Поради това от 01.01.2016 г. се въвежда възраст за пенсиониране и за лицата, работили като балерина, балетист или танцьор в културни организации.
Съгласно разпоредбата на
чл. 69аКСО лицата, които имат осигурителен стаж 25 години на длъжност балерина, балетист или танцьор в културни организации, придобиват право на пенсия при навършване на възраст 42 години и 10 месеца. От 31.12.2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 45-годишна възраст.

(Възрастта за пенсиониране на лицата по чл. 69а КСО за всяка календарна година е посочена в Приложение № 5.)
Приети са промени, свързани с трайното уреждане на правото на пенсия на работещите при условията на първа и втора категория труд. За лицата, работили при условията на вредни и тежки условия на труд, които нямат право на професионална пенсия от професионален пенсионен фонд, но отговарят на определени условия, посочени в новия чл. 69бКСО, се предвижда възможност да получат пенсия от държавното обществено осигуряване. В тази група лица попадат преди всичко тези, които имат категориен стаж преди 2000 г., поради което не са осигурявани в професионални пенсионни фондове, както и тези, които имат смесен категориен стаж - преди и след 2000 г.
За придобиване право на пенсия по
чл. 69бКСО е необходимо лицата да не са придобили право на професионална пенсия по чл. 168КСО или да са променили осигуряването си, като са избрали да бъдат осигурявани само във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване, вместо да бъдат осигурявани и във фонд „Пенсии“ и в професионален пенсионен фонд. Освен това, на основание разпоредбата на чл. 69б, ал. 1 КСО е необходимо лицата, работили 10 години при условията на първа категория труд, да са навършили възраст до 31.12.2015 г. 47 години и 8 месеца за жените и 52 години и 8 месеца за мъжете, и да имат сбор от осигурителен стаж и възраст (т. нар. „точки“) 94 за жените и 100 за мъжете. От 31.12.2015 г. тази възраст се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца за мъжете и с по 4 месеца за жените до достигане на 55-годишна възраст, като сборът от осигурителния стаж и възрастта остава непроменен.

(Възрастта за пенсиониране на лицата по чл. 69б, ал. 1 КСО за всяка календарна година е посочена в Приложение № 6.)
Според предвиденото в чл. 69б, ал. 2 КСО лицата, които са работили 15 години при условията на втора категория труд, също могат да се пенсионират, ако не са придобили право на пенсия по чл. 168, или когато са променили осигуряването си по чл. 4в и са навършили възраст до 31.12.2015 г. 52 години и 8 месеца за жените и 57 години и 8 месеца за мъжете, и имат сбор от осигурителен стаж и възраст
94 за жените и 100 за мъжете. От 31.12.2015 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца за мъжете и с по 4 месеца за жените до достигане на 60-годишна възраст, като сборът от осигурителния стаж и възрастта остава непроменен.
За преценяване правото на пенсия при условията на втора категория труд осигурителният стаж от първа категория труд допълва осигурителния стаж от втора категория труд без превръщане.

(Възрастта за пенсиониране на лицата по чл. 69б, ал. 2 КСО за всяка календарна година е посочена в Приложение № 7.)
Запазва се съществуващият към момента по-благоприятен режим за пенсиониране на лицата, работещи при условията на чл. 104, ал. 3 КСО (работниците, инженерно- техническите специалисти и ръководните служители до ръководител на участък включително, заети на работа под земята в подземните рудници, в подземните геологопроучвателни и хидротехнически обекти, в тунелното и подземното минно строителство), като по отношение на тях също се предвижда плавно повишаване на изискуемата възраст за пенсиониране. Според чл. 69б, ал. 3 КСО лицата, които до 31.12.2015 г. имат 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3, могат да се пенсионират преди навършване на възрастта по чл. 68, при условие че имат сбор от възрастта и осигурителен стаж 90, и 52-годишна възраст за мъжете и 47-годишна възраст за жените. От 31.12.2015 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 55-годишна възраст за мъжете и за жените.

(Възрастта за пенсиониране на лицата по чл. 69б, ал. 3 КСО за всяка календарна година е посочена в Приложение № 8.)
Алинея 4 от чл. 69бКСО предвижда, че ако трудовият договор на лицата, които работят при условията на чл. 104, ал. 3, бъде прекратен на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 и 2 от Кодекса на труда (при закриване на предприятието, при закриване на част от предприятието или съкращаване на щата), те могат да се пенсионират до 31.12.2015 г., включително не по-рано от навършване на 45-годишна възраст и ако имат сбор от осигурителен стаж и възраст 90 и 10 години осигурителен стаж, положен при условията на чл. 104, ал. 3. От 31.12.2015 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с по 2 месеца до достигане на 50-годишна възраст за мъжете и жените.

(Възрастта за пенсиониране на лицата по чл. 69б, ал. 4 КСО за всяка календарна година е посочена в Приложение № 9.)
В случай че лицето е упражнило правото на пенсия по чл. 69б, ал. 4, то не може да сключва трудов договор за работа при условията на първа категория труд до навършване на възрастта му по чл. 69б, ал. 1 или по чл. 168, ал. 1, т. 1, т.е. до навършване на възрастта, предвидена за всички други работещи при условията на първа категория труд.
Когато лицата по чл. 69б, ал. 1, 2, 3 и 4, които не са придобили право на пенсия по чл. 168, поискат да им бъде отпусната пенсия от държавното обществено осигуряване, едновременно със заявлението за отпускане на пенсия те подават и заявление, с което искат средствата по индивидуалната им партида в професионалния пенсионен фонд да се прехвърлят във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване. Заявлението за прехвърляне се подава чрез териториалното поделение на Националния осигурителен институт до съответното пенсионноосигурително дружество, управляващо пенсионноосигурителния фонд, едновременно с подаване на заявлението за отпускане на пенсия от държавното обществено осигуряване. В 7-дневен срок от отпускане на пенсията териториалното поделение на Националния осигурителен институт изпраща заявлението на пенсионноосигурителното дружество. В тези случаи пенсионноосигурителното дружество превежда средствата във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване в едномесечен срок от получаване на заявлението. Когато в индивидуалната партида няма натрупани средства, пенсионноосигурителното дружество уведомява Националния осигурителен институт. Важно е да се има предвид, че липсата на средства в индивидуалната партида на лицето не е пречка за отпускане на пенсията по
чл. 69бКСО от държавното обществено осигуряване.

Пенсия за ранно пенсиониране по чл. 168КСО, която се изплаща от пенсионноосигурителните дружества, се отпуска от 01.01.2016 г. на осигурените лица в професионален пенсионен фонд при:

 • не по-малко от 10 години осигурителен стаж след 31.12.1999 г. при условията на първа категория труд и възраст, 10 години по-ниска от възрастта им по чл. 68, ал. 1;
 • не по-малко от 15 години осигурителен стаж след 31.12.1999 г. при условията на втора категория труд или при условията на първа и втора категория труд и възраст, 5 години, по-ниска от възрастта им по чл. 68, ал. 1.

При преценяване правото на този вид пенсия осигурителният стаж от първа категория труд допълва осигурителния стаж от втора категория труд без превръщане. Пенсията за ранно пенсиониране по чл. 168КСО се изплаща до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 (възрастта за работещите при условията на трета категория труд) и не може да се получава заедно с пенсия за трудова дейност или със социална пенсия за инвалидност по част първа на КСО.
Наличието на изискуемия осигурителен стаж се доказва с удостоверение от Националния осигурителен институт.
От казаното дотук следва, че ако лицето има право на пенсия по
чл. 168КСО и до нейното отпускане не е избрало да се откаже от осигуряване в професионален пенсионен фонд, то няма да може да получава пенсията по чл. 69бКСО от държавното обществено осигуряване, а ще получава пенсията по чл. 168КСО.

Трайно се урежда и правото на пенсия за учителите, като условията за пенсионирането им се включват в основните текстове на законопроекта. Съгласно чл. 69в, ал. 1 КСО през 2016 г. учителите придобиват право на пенсия за осигурителен стаж и възраст при навършване на възраст 57 години и 10 месеца от жените и 60 години и 10 месеца от мъжете, и учителски осигурителен стаж 25 години и
8 месеца за жените и 30 години и 8 месеца за мъжете. От 31.12.2016 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година, както следва:

 • до 31.12.2029 г. възрастта за жените се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 01.01.2030 г. - с по 3 месеца за всяка календарна година до достигане на 62-годишна възраст;
 • до 31.12.2017 г. възрастта за мъжете се увеличава с по 2 месеца за всяка календарна година, а от 01.01.2018 г. - с по 1 месец за всяка календарна година до достигане на 62-годишна възраст.

На тези лица се изплаща срочна пенсия за ранно пенсиониране от Учителския пенсионен фонд в размер, определен по общата формула по чл. 70КСО за изчисляване размера на пенсията и намален с 0,1 на сто за всеки месец, недостигащ на лицето до навършване на възрастта му за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1.

(Условията за пенсиониране по чл. 69в, ал. 1 КСО за всяка календарна година са посочени в Приложение № 10.)
На учителите, които са придобили право на пенсия при условията на ал. 1 и се пенсионират при условията на чл. 68, ал. 1 и 2, се изплащат пенсии за осигурителен стаж и възраст от фонд „Пенсии“ и добавка от Учителския пенсионен фонд в размер 0,33 на сто от пенсията за всеки месец, за който има осигурителна вноска във фонда след придобиване право на пенсия по ал. 1.
На учителите, които имат изискуемия по чл. 69в, ал. 1 учителски осигурителен стаж (25 години и 8 месеца за жените и 30 години и
8 месеца за мъжете) и се пенсионират след навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1, се изплаща пенсия в пълен размер от Учителския пенсионен фонд до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 3. След навършване на възрастта по
чл. 68, ал. 3 КСО пенсията се изплаща за сметка на фонд „Пенсии“.
Лицата, които заемат учителски длъжности, и зачитането на осигурителния стаж за учителски длъжности по смисъла на
КСО, са определени в чл. 19 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.
След последните изменения в
КСО Учителският пенсионен фонд ще продължи да съществува като самостоятелен фонд, администриран от Националния осигурителен институт, и няма да се трансформира в универсален пенсионен фонд. Според предвиденото в новата разпоредба на чл. 20аКСОгодишният бюджет на Учителския пенсионен фонд се приема със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година като приложение към него и не се включва в консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване. В случай че законът за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година не бъде приет от Народното събрание до началото на бюджетната година, приходите на Учителския пенсионен фонд се събират и разходите се извършват съобразно действащата нормативна уредба.
Набраните средства в Учителския пенсионен фонд се разходват за изплащане на пенсиите и добавките по чл. 69в. Временно свободните средства на Учителския пенсионен фонд могат да се влагат при условията и по реда на
чл. 28КСО, т.е. при условията, предвидени за фондовете на държавното обществено осигуряване.
Първостепенен разпоредител със средствата на Учителския пенсионен фонд е управителят на Националния осигурителен институт, а второстепенни разпоредители са ръководителите на териториалните поделения на Националния осигурителен институт.
Размерът на осигурителната вноска за Учителския пенсионен фонд остава непроменен - 4,3 на сто изцяло за сметка на осигурителя (
чл. 6, ал. 7 КСО).
От 15.08.2015 г. е в сила разпоредбата на § 47, ал. 3 от ПЗР на ЗИДКСО, съгласно която пенсиите на учителите, отпуснати по § 5, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на
КСО с начална дата до 31.12.2015 г., се изплащат в намален размер до навършване от лицето на възрастта за придобиване право на пенсия по чл. 68, ал. 1. С тази разпоредба се определя точният момент, възрастта, до която на учителите с отпуснати пенсии с начална дата до 31.12.2015 г. се изплаща пенсия в намален размер от Учителския пенсионен фонд. Промяната е във връзка с наличието на отпуснати пенсии за ранно пенсиониране на учителите, чийто срок на получаване (до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО), посочен в разпореждането, е определен съобразно предвиденото от 2012 г. нарастване на възрастта за пенсиониране с по 4 месеца за всяка календарна година. В резултат от т. нар. „замразяване“ на това нарастване в последните 2 години, са налице случаи, в които определеният срок за получаване на намалената пенсия от учителите, е по-дълъг от срока, в който лицето реално е навършило възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО.

2. Друга мярка, която е в сила от 01.01.2016 г. и има ефект по отношение на ограничаване на разходите в осигурителната система, е отмяната на възможността, предвидена в чл. 9, ал. 8-10 КСО, за зачитане на осигурителен стаж при пенсиониране, ако това е по-благоприятно за лицата, в съотношение 4 години за 5 години от трета категория на времето, през което лицата са работили по трудов договор при пълно работно време и:

 • по допълнителен или втори трудов договор с дневно работно време, не по-малко от 3 часа;
 • са упражнявали трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски или в неперсонифицирани дружества;
 • са упражнявали свободна професия и/или занаятчийска дейност.

III. Приети са и промени, свързани с подобряване на адекватността на пенсиитe
От 01.01.2017 г. започва постепенно увеличаване на тежестта на една година осигурителен стаж при изчисляване размера на пенсиите (както за новоотпуснатите, така и за вече отпуснатите пенсии) до достигане на 1,5 на сто. Според изменената разпоредба на чл. 70, ал. 1 КСО размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст се определя, като доходът, от който се изчислява пенсията, се умножи със сумата, образувана от: по 1,1 на сто за всяка година осигурителен стаж и съответната пропорционална част от процента за месеците осигурителен стаж. След 31.12.2016 г. процентът за всяка година осигурителен стаж нараства от първо число на всяка следваща календарна година с процент, равен или по-голям от процента по чл. 100, ал. 1 (т. нар. „швейцарско правило“), до достигане на 1,5. Процентът се определя ежегодно със закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
По посочения по-горе начин нарастват тежестта на една година осигурителен стаж при пенсиите за инвалидност поради общо заболяване, както и коефициентите, в зависимост от които се определят размерите на пенсиите за трудова злополука и професионална болест.
По същия начин ще се преизчисляват и вече отпуснатите пенсии, вместо те да бъдат осъвременявани на основание разпоредбата на
чл. 100, ал. 1 КСО (по т. нар. „швейцарско правило“). Според предвиденото в § 53 от ПЗР на ЗИДКСО от 2017 г. до годината, в която процентът по чл. 70, ал. 1 достигне 1,5, пенсиите не се осъвременяват по чл. 100. Пенсиите, отпуснати с начална дата до 31 декември на годината, в която процентът по чл. 70, ал. 1 достига 1,5, се преизчисляват ежегодно от 1 юли на всяка календарна година, следваща годината на отпускането на пенсията, със съответния процент по чл. 70, ал. 1, изречение второ. Пенсиите за трудова злополука и професионална болест се преизчисляват ежегодно от 1 юли на всяка календарна година, като коефициентът по чл. 79, ал. 1, т. 1-3 се увеличава с процента по чл. 70, ал. 1, изречение второ.
Запазва се възможността, според която за лицата, които са придобили право на пенсия по чл. 68, ал. 1 и 2 и продължават да работят след датата на придобиване на правото, без да им е отпусната пенсия, за всяка година осигурителен стаж след тази дата процентът е 3, а от 01.01.2012 г. - 4, и съответната пропорционална част от тези проценти за месеците осигурителен стаж.
За пенсиите, отпуснати с начална дата след 31.12.2018 г., от формулата за определяне размера на пенсията, при изчисляване на индивидуалния коефициент по
чл. 70, ал. 3 КСО, отпада доходът на лицето, върху който са внесени осигурителни вноски за периода от три години по избор преди 1997 г. Тъй като Регистърът на осигурените лица в Националния осигурителен институт функционира от 1997 г., за лицата може изцяло да отпадне необходимостта да представят удостоверения за осигурителен доход. Към настоящия момент това е необходимо, тъй като за периодите преди 1997 г. не се съдържа такава информация в този регистър.
От 01.01.2019 г. индивидуалният коефициент при изчисляване размера на пенсията по
чл. 70КСО ще се определя като средно съотношение от месечните съотношения по чл. 70, ал. 4, т. 2, изречение второ (съотношението между месечния осигурителен доход на лицето и средния осигурителен доход за страната за същия месец), т.е. средноаритметично на месечните индивидуални коефициенти. По този начин по-точно се отчита приносът на лицето в осигурителната система.
Също в чл. 70 се създава нова ал. 14, на основание на която лицата могат да поискат преизчисляване на пенсията от осигурителния доход за друг тригодишен период преди 01.01.1997 г. в 12-месечен срок от влизане в сила на разпореждането за отпускане на пенсията. След изтичане на този срок няма да е възможно лицето да промени избрания от него 3-годишен период преди 1997 г.
Аналогична разпоредба е предвидена и за вече отпуснатите пенсии. Съгласно § 52 от ПЗР на ЗИДКСО лицата, които имат отпусната пенсия с разпореждане, влязло в сила до 31.12.2015 г., могат да поискат до 31.12.2016 г. преизчисляване на пенсията от осигурителния доход за друг тригодишен период преди 01.01.1997 г.
Друга мярка, пряко свързана с повишаването на размерите на част от пенсиите, е предвидена в изменената разпоредба на § 6, ал. 1 от ПЗР на
КСО, регламентираща съществуването на т.нар. „таван“ на пенсиите. Според предвиденото към настоящия момент максималният размер на пенсиите отпада за тези, които са отпуснати след 01.01.2019 г., а по отношение на вече отпуснатите до 31.12.2018 г. пенсии се предвижда плавно повишаване на максималния им размер - от 35 на 40 на сто от максималния осигурителен доход, определен за съответната календарна година.

IV. Със закона се приеха промени за запазване и усъвършенстване на тристълбовия пенсионен модел
Доразвиват се и се разширяват направените от 01.01.2015 г. промени, предвиждащи възможност за свободен избор на лицата, родени след 31.12.1959 г., дали да се осигуряват задължително за допълнителна пенсия в универсален пенсионен фонд (УПФ) или само за пожизнена пенсия в държавното обществено осигуряване, като се предвижда:

 • изборът да не е еднократен (но да се прави не по-късно от пет години преди възрастта по чл. 68, ал. 1 КСО);
 • при първоначално възникване на осигуряването се предвижда лицето да се осигурява и във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, и в избран универсален пенсионен фонд, като в случай че лицето не избере фонд в срок от 3 месеца, се извършва служебно разпределение в УПФ;
 • натрупаните средства по индивидуалните партиди на лицата, избрали осигуряване само във фондовете на държавното обществено осигуряване, се прехвърлят в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система, т.нар. „Сребърен фонд“. В тази връзка с § 54 от ПЗР на ЗИДКСО се правят необходимите промени в Закона за Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система.

Съгласно разпоредбата на чл. 4бКСО, която влиза в сила от 15.08.2015 г., осигурените в универсален пенсионен фонд лица имат право да изберат да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд, не по-късно от
5 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1 и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Лицата могат да упражнят правото си на избор след изтичане на една година от избора по чл. 124а (това е изборът, въз основа на който лицата могат да възобновят осигуряването си в универсален пенсионен фонд). Промяната в осигуряването на лицата възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора.
Изборът на осигуряване, редът и начинът за събиране и разпределение на увеличената осигурителна вноска за лицата се уреждат с наредбата по чл. 179, ал. 3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Тя е приета с Постановление № 233 от 31.08.2015 г. за приемане на
Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация и е обнародвана в „Държавен вестник“, бр. 68 от 04.09.2015 г.
Както беше посочено по-горе, лицето може да промени своето решение, като направи избор за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд. Според предвиденото в чл. 124а, също в сила от 15.08.2015 г., лицата по
чл. 4б, ал. 1 КСО, които са избрали да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, могат да изберат да възобновят осигуряването си в универсален пенсионен фонд, не по-късно от 5 години преди възрастта по чл. 68, ал. 1 и ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Лицата могат да упражнят правото си на избор след изтичане на една година от избора по чл. 4б, ал. 1, като промяната в осигуряването възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора.
Този избор на осигуряване, редът и начинът за събиране и разпределение на увеличената осигурителна вноска, се уреждат също с
Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация.
В
чл. 6, ал. 3, т. 10 КСО е предвидено, че за лицата по чл. 4б, ал. 1, които са избрали да променят осигуряването си от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, увеличената осигурителна вноска във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, е с размера на вноската по чл. 157, ал. 1, т. 1, т.е. с 5 на сто, като вноската се разпределя между осигурителя и осигуреното лице в размерите по чл. 157, ал. 3 (2,2 на сто за сметка на осигуреното лице и 2,8 на сто за сметка на осигурителя).
На основание на разпоредбата на
чл. 70, ал. 7 и 8 КСО за периодите, през които лицата са осигурявани в универсален пенсионен фонд, индивидуалният им коефициент се намалява на базата на съотношението между размерите на осигурителните вноски за универсален пенсионен фонд и за фонд „Пенсии“ за трета категория труд за лицата, родени преди 01.01.1960 г., по ред, определен с акт на Министерския съвет (чл. 21а от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж).
Индивидуалният коефициент не се намалява за периодите, за които натрупаните средства по индивидуалната партида на лицата в универсален пенсионен фонд са прехвърлени в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система, т.е. за лицата, които са избрали да не се осигуряват в универсален пенсионен фонд, а се осигуряват само във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на държавното обществено осигуряване, тъй като постъпващата за тях осигурителна вноска във фонд „Пенсии“ е в пълен размер - 17,8 на сто през 2015 г.
При промяна на осигуряването от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“, натрупаните средства в индивидуалната партида на осигурените лица постъпват в Държавния фонд за гарантиране устойчивостта на държавната пенсионна система до момента, в който на лицето бъде отпусната пенсия от държавното обществено осигуряване. Тогава тези средства се прехвърлят във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на държавното обществено осигуряване.

С оглед осигуряване равнопоставеност на осигурените лица е създаден § 51 от ПЗР на ЗИДКСО, в сила от 15.08.2015 г., в който са предвидени две възможности:
1. Лицата, на които е отпусната пенсия от държавното обществено осигуряване с начална дата до 31.12.2015 г. и с намален индивидуален коефициент съгласно отменената ал. 3 на чл. 127, могат да поискат преизчисляването
Ӝ, аковсрокдо 31.12.2016 г. изберат да прехвърлят средствата от индивидуалните си партиди в универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване. Натрупаните средства в индивидуалната партида на осигуреното лице се превеждат от съответния универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно във фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на държавното обществено осигуряване, в тримесечен срок от датата на избора. В този случай пенсията се преизчислява от първо число на месеца, следващ този, през който е направен изборът. Осигурителните вноски за допълнително задължително пенсионно осигуряване след преизчисляването на пенсията се превеждат във фонд „Пенсии“.

2. Лицата, на които към 01.01.2016 г. остават по-малко от 5 години до навършване на възрастта по чл. 68, ал. 1, могат до 31.12.2016 г. еднократно да упражнят правото по чл. 4б на избор за промяна на осигуряването им от универсален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“, съответно фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ на държавното обществено осигуряване.
В § 48 от ПЗР на ЗИДКСО, в сила от 15.08.2015 г., е предвидено за осигурените лица, родени след 31.12.1959 г., за които е възникнало първоначално задължение за осигуряване след 31.12.2014 г. до влизането в сила на този закон, и които не са направили избор по реда на чл. 137, ал. 3, да се извърши служебно разпределение по регистрираните универсални фондове по начин и по ред, определени от Националната агенция за приходите и от Комисията за финансов надзор. Предлага се принципът на свободен избор да се въведе и за ранното пенсиониране на категорийните работници, в сила от 01.01.2016 г. Съгласно разпоредбата на
чл. 4вКСО осигурените в професионален пенсионен фонд лица имат право еднократно да променят осигуряването си от професионален пенсионен фонд във фонд „Пенсии“ с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителните вноски по чл. 157, ал. 1, т. 2 (12 на сто за лицата, работещи при условията на I категория труд и 7 на сто - за лицата, работещи при условията на II категория труд), ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст или професионална пенсия за ранно пенсиониране.
Изборът на осигуряване, редът и начинът за събиране и разпределение на увеличената осигурителна вноска за лицата по ал. 1, се уреждат с
Наредбата за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ и за обмен на информация.

V. Други промени

1. От 15.08.2015 г. е в сила изменение на разпоредбата на чл. 9, ал. 6 КСО. След тази дата за осигурителен стаж при пенсиониране се зачита времето, през което са полагани грижи за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, от техните съпруг (съпруга), родител (осиновител) или един от родителите на майката или бащата на лицето с увреждане. Осигурителен стаж се зачита, при условие че за това време лицата не са били осигурени, или не са получавали пенсия. При пенсиониране за периода, който се зачита за осигурителен стаж, се внасят осигурителни вноски в размера за фонд „Пенсии“ върху минималната работна заплата към датата на отпускането на пенсия, които са за сметка на държавния бюджет.
Така от 15.08.2015 г. осигурителен стаж на това основание вече може да се зачита не само на родителите, но и на бабата или дядото на лице с увреждане, ако отговарят на условията, посочени в разпоредбата на
чл. 9, ал. 6 КСО.

2. Създава се разпоредба, уреждаща по благоприятен за лицата начин, случаите, в които те са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, и са с прекратено осигуряване преди 31.12.2014 г., но са подали заявление за отпускане на пенсия след 01.01.2015 г., когато отпадна изискването за прекратяване на осигуряването.
Съгласно § 47, ал. 1 от ПЗР на ЗИДКСО, в сила от 15.08.2015 г., пенсиите за осигурителен стаж и възраст на лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1-4 и 6 и чл. 4а (работници и служители, държавни служители, морски лица и др.), осигуряването на които е прекратено след придобиване на правото на пенсия, но не по-късно от 31.12.2014 г., се отпускат от датата на прекратяване на осигуряването, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 6-месечен срок от тази дата. Ако заявлението е подадено след изтичане на 6-месечния срок от прекратяване на осигуряването, пенсиите се отпускат от датата на подаване на заявлението.
В ал. 2 е предвидено, че лицата с отпуснати пенсии за осигурителен стаж и възраст при условията на чл. 94, ал. 1 по заявления, подадени след 31.12.2014 г., могат в 6-месечен срок от обнародването на закона да поискат пенсиите да им бъдат отпуснати при посочените по-горе условия на ал. 1.

3. Създава се ново основание за спиране на пенсията: когато пенсионерът не спазва предписанията на органите на експертизата на работоспособността по отношение на противопоказаните условия на труд (чл. 95, ал. 1, т. 5 КСО).

4. Създава се възможност за еднократно изплащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуалната партида в универсален или професионален пенсионен фонд при трайно намалена работоспособност над 89,99 на сто.

5. Предвидено е плавно намаляване на таксите и удръжките, свързани с осъществяването на дейността по допълнителното задължително пенсионно осигуряване, които събират пенсионноосигурителните дружества.
Съгласно разпоредбата на
чл. 201КСО за осъществяване на дейността по допълнително задължително пенсионно осигуряване и за управление на пенсионните фондове се въвеждат такси и удръжки в полза на пенсионноосигурителните дружества, както следва:
1. удръжка от всяка осигурителна вноска в размер до:
а) 4,5 на сто - за 2016 г.;
б) 4,25 на сто - за 2017 г.;
в) 4 на сто - за 2018 г.;
г) 3,75 на сто - от 2019 г.;
2. инвестиционна такса, изчислена върху стойността на нетните активи на фонда в зависимост от периода, през който те са били управлявани от пенсионноосигурителното дружество, както следва:
а) до 0,9 на сто годишно - за 2016 г.;
б) до 0,85 на сто годишно - за 2017 г.;
в) до 0,8 на сто годишно - за 2018 г.;
г) до 0,75 на сто годишно - от 2019 г.

Посочената по-горе инвестиционна такса се отчислява по ред и начин, определени с наредба на Комисията за финансов надзор.
Според предвиденото в
чл. 202КСО пенсионноосигурителното дружество може да събира допълнителна такса в размер до 10 лв. при прехвърляне на средствата по индивидуалната партида в пенсионна схема съгласно чл. 343а, ал. 1, т. 2 или чл. 343е, ал. 1 (при прехвърляне в пенсионните схеми на Европейския съюз, Европейската централна банка или Европейската инвестиционна банка на средства от индивидуалната партида на лицето в универсален пенсионен фонд и/или в професионален пенсионен фонд, и/или във фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми). Таксата се заплаща от осигуреното лице.

6. Прецизират се дефинициите на „свързани лица“ и „контрол“ по смисъла на Част втора „Допълнително социално осигуряване“ от Кодекса за социално осигуряване.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1
Условия за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 и 2 КСО

Година

Жени

Възраст и осигурителен стаж

Мъже

Възраст и осигурителен стаж

2015

60 години и 8 месеца възраст

35 години стаж

63 години и 8 месеца възраст

38 години стаж

2016

60 години и 10 месеца възраст

35 години и 2 месеца стаж

63 години и 10 месеца възраст

38 години и 2 месеца стаж

2017

61 години възраст

35 години и 4 месеца стаж

64 години възраст

38 години и 4 месеца стаж

2018

61 години и 2 месеца възраст

35 години и 6 месеца стаж

64 години и 1 месеца възраст

38 години и 6 месеца стаж

2019

61 години и 4 месеца възраст

35 години и 8 месеца стаж

64 години и 2 месеца възраст

38 години и 8 месеца стаж

2020

61 години и 6 месеца възраст

35 години и 10 месеца стаж

64 години и 3 месеца възраст

38 години и 10 месеца стаж

2021

61 години и 8 месеца възраст

36 години стаж

64 години и 4 месеца възраст

39 години стаж

2022

61 години и 10 месеца възраст

36 години и 2 месеца стаж

64 години и 5 месеца възраст

39 години и 2 месеца стаж

2023

62 години възраст

36 години и 4 месеца стаж

64 години и 6 месеца възраст

39 години и 4 месеца стаж

2024

62 години и 2 месеца възраст

36 години и 6 месеца стаж

64 години и 7 месеца възраст

39 години и 6 месеца стаж

2025

62 години и 4 месеца възраст

36 години и 8 месеца стаж

64 години и 8 месеца възраст

39 години и 8 месеца стаж

2026

62 години и 6 месеца възраст

36 години и 10 месеца стаж

64 години и 9 месеца възраст

39 години и 10 месеца стаж

2027

62 години и 8 месеца възраст

37 години стаж

64 години и 10 месеца възраст

40 години стаж

2028

62 години и 10 месеца възраст

37 години стаж

64 години и 11 месеца възраст

40 години стаж

2029

63 години възраст

37 години стаж

65 години възраст

40 години стаж

2030

63 години и 3 месеца възраст

37 години стаж

65 години възраст

40 години стаж

2031

63 години и 6 месеца възраст

37 години стаж

65 години възраст

40 години стаж

2032

63 години и 9 месеца възраст

37 години стаж

65 години възраст

40 години стаж

2033

64 години възраст

37 години стаж

65 години възраст

40 години стаж

2034

64 години и 3 месеца възраст

37 години стаж

65 години възраст

40 години стаж

2035

64 години и 6 месеца възраст

37 години стаж

65 години възраст

40 години стаж

2036

64 години и 9 месеца възраст

37 години стаж

65 години възраст

40 години стаж

2037

65 години възраст

37 години стаж

65 години възраст

40 години стаж

Приложение № 2
Условия за пенсиониране по чл. 68, ал. 3 КСО

Година

Жени и мъже

Възраст
и осигурителен стаж

Година

Жени и мъже

Възраст
и осигурителен стаж

2015

65 години и 8 месеца възраст

15 години стаж

2020

66 години и 6 месеца възраст

15 години стаж

2016

65 години и 10 месеца възраст

15 години стаж

2021

66 години и 8 месеца възраст

15 години стаж

2017

66 години възраст

15 години стаж

2022

66 години и 10 месеца възраст

15 години стаж

2018

66 години и 2 месеца възраст

15 години стаж

2023

67 години възраст

15 години стаж

2019

66 години и 4 месеца възраст

15 години стаж

   

Приложение № 3
Възраст за пенсиониране по чл. 69, ал. 1, 2, 3 и 6 КСО

Година

Жени и мъже

Година

Жени и мъже

2016

52 години и 10 месеца

2023

54 години

2017

53 години

2024

54 години и 2 месеца

2018

53 години и 2 месеца

2025

54 години и 4 месеца

2019

53 години и 4 месеца

2026

54 години и 6 месеца

2020

53 години и 6 месеца

2027

54 години и 8 месеца

2021

53 години и 8 месеца

2028

54 години и 10 месеца

2022

53 години и 10 месеца

2029

55 години

Приложение № 4
Възраст за пенсиониране по чл. 69, ал. 4 и 7 КСО

Година

Жени и мъже

Година

Жени и мъже

2016

42 години и 10 месеца

2023

44 години

2017

43 години

2024

44 години и 2 месеца

2018

43 години и 2 месеца

2025

44 години и 4 месеца

2019

43 години и 4 месеца

2026

44 години и 6 месеца

2020

43 години и 6 месеца

2027

44 години и 8 месеца

2021

43 години и 8 месеца

2028

44 години и 10 месеца

2022

43 години и 10 месеца

2029

45 години

Приложение № 5
Възраст за пенсиониране по чл. 69аКСО

Година

Жени и мъже

Година

Жени и мъже

2016

42 години и 10 месеца

2023

44 години

2017

43 години

2024

44 години и 2 месеца

2018

43 години и 2 месеца

2025

44 години и 4 месеца

2019

43 години и 4 месеца

2026

44 години и 6 месеца

2020

43 години и 6 месеца

2027

44 години и 8 месеца

2021

43 години и 8 месеца

2028

44 години и 10 месеца

2022

43 години и 10 месеца

2029

45 години

Приложение № 6
Възраст за пенсиониране по чл. 69б, ал. 1 КСО

Година

Жени

Мъже

2015

47 години и 8 месеца

52 години и 8 месеца

2016

48 години

52 години и 10 месеца

2017

48 години и 4 месеца

53 години

2018

48 години и 8 месеца

53 години и 2 месеца

2019

49 години

53 години и 4 месеца

2020

49 години и 4 месеца

53 години и 6 месеца

2021

49 години и 8 месеца

53 години и 8 месеца

2022

50 години

53 години и 10 месеца

2023

50 години и 4 месеца

54 години

2024

50 години и 8 месеца

54 години и 2 месеца

2025

51 години

54 години и 4 месеца

2026

51 години и 4 месеца

54 години и 6 месеца

2027

51 години и 8 месеца

54 години и 8 месеца

2028

52 години

54 години и 10 месеца

2029

52 години и 4 месеца

55 години

2030

52 години и 8 месеца

55 години

2031

53 години

55 години

2032

53 години и 4 месеца

55 години

2033

53 години и 8 месеца

55 години

2034

54 години

55 години

2035

54 години и 4 месеца

55 години

2036

54 години и 8 месеца

55 години

2037

55 години

55 години

Приложение № 7
Възраст за пенсиониране по чл. 69б, ал. 2 КСО

Година

Жени

Мъже

2015

52 години и 8 месеца

57 години и 8 месеца

2016

53 години

57 години и 10 месеца

2017

53 години и 4 месеца

58 години

2018

53 години и 8 месеца

58 години и 2 месеца

2019

54 години

58 години и 4 месеца

2020

54 години и 4 месеца

58 години и 6 месеца

2021

54 години и 8 месеца

58 години и 8 месеца

2022

55 години

58 години и 10 месеца

2023

55 години и 4 месеца

59 години

2024

55 години и 8 месеца

59 години и 2 месеца

2025

56 години

59 години и 4 месеца

2026

56 години и 4 месеца

59 години и 6 месеца

2027

56 години и 8 месеца

59 години и 8 месеца

2028

57 години

59 години и 10 месеца

2029

57 години и 4 месеца

60 години

2030

57 години и 8 месеца

60 години

2031

58 години

60 години

2032

58 години и 4 месеца

60 години

2033

58 години и 8 месеца

60 години

2034

59 години

60 години

2035

59 години и 4 месеца

60 години

2036

59 години и 8 месеца

60 години

2037

60 години

60 години

Приложение № 8
Възраст за пенсиониране по чл. 69б, ал. 3 КСО

Година

Жени

Мъже

2015

47 години

52 години

2016

47 години и 2 месеца

52 години и 2 месеца

2017

47 години и 4 месеца

52 години и 4 месеца

2018

47 години и 6 месеца

52 години и 6 месеца

2019

47 години и 8 месеца

52 години и 8 месеца

2020

47 години и 10 месеца

52 години и 10 месеца

2021

48 години

53 години

2022

48 години и 2 месеца

53 години и 2 месеца

2023

48 години и 4 месеца

53 години и 4 месеца

2024

48 години и 6 месеца

53 години и 6 месеца

2025

48 години и 8 месеца

53 години и 8 месеца

2026

48 години и 10 месеца

53 години и 10 месеца

2027

49 години

54 години

2028

49 години и 2 месеца

54 години и 2 месеца

2029

49 години и 4 месеца

54 години и 4 месеца

2030

49 години и 6 месеца

54 години и 6 месеца

2031

49 години и 8 месеца

54 години и 8 месеца

2032

49 години и 10 месеца

54 години и 10 месеца

2033

50 години

55 години

2034

50 години и 2 месеца

55 години

2035

50 години и 4 месеца

55 години

2036

50 години и 6 месеца

55 години

2037

50 години и 8 месеца

55 години

2038

50 години и 10 месеца

55 години

2039

51 години

55 години

2040

51 години и 2 месеца

55 години

2041

51 години и 4 месеца

55 години

2042

51 години и 6 месеца

55 години

2043

51 години и 8 месеца

55 години

2044

51 години и 10 месеца

55 години

2045

52 години

55 години

2046

52 години и 2 месеца

55 години

2047

52 години и 4 месеца

55 години

2048

52 години и 6 месеца

55 години

2049

52 години и 8 месеца

55 години

2050

52 години и 10 месеца

55 години

2051

53 години

55 години

2052

53 години и 2 месеца

55 години

2053

53 години и 4 месеца

55 години

2054

53 години и 6 месеца

55 години

2055

53 години и 8 месеца

55 години

2056

53 години и 10 месеца

55 години

2057

54 години

55 години

2058

54 години и 2 месеца

55 години

2059

54 години и 4 месеца

55 години

2060

54 години и 6 месеца

55 години

2061

54 години и 8 месеца

55 години

2062

54 години и 10 месеца

55 години

2063

55 години

55 години

Приложение № 9
Възраст за пенсиониране по чл. 69б, ал. 4 КСО

Година

Жени и мъже

Година

Жени и мъже

2015

45 години

2031

47 години и 8 месеца

2016

45 години и 2 месеца

2032

47 години и 10 месеца

2017

45 години и 4 месеца

2033

48 години

2018

45 години и 6 месеца

2034

48 години и 2 месеца

2019

45 години и 8 месеца

2035

48 години и 4 месеца

2020

45 години и 10 месеца

2036

48 години и 6 месеца

2021

46 години

2037

48 години и 8 месеца

2022

46 години и 2 месеца

2038

48 години и 10 месеца

2023

46 години и 4 месеца

2039

49 години

2024

46 години и 6 месеца

2040

49 години и 2 месеца

2025

46 години и 8 месеца

2041

49 години и 4 месеца

2026

46 години и 10 месеца

2042

49 години и 6 месеца

2027

47 години

2043

49 години и 8 месеца

2028

47 години и 2 месеца

2044

49 години и 10 месеца

2029

47 години и 4 месеца

2045

50 години

2030

47 години и 6 месеца

   

Приложение № 10
Условия за пенсиониране по чл. 69в, ал. 1 КСО

Година

Жени

Възраст и учителски
осигурителен стаж

Мъже

Възраст и учителски
осигурителен стаж

2016

57 години и 10 месеца възраст

25 години и 8 месеца стаж

60 години и 10 месеца възраст

30 години и 8 месеца стаж

2017

58 години възраст

25 години и 8 месеца стаж

61 години възраст

30 години и 8 месеца стаж

2018

58 години и 2 месеца възраст

25 години и 8 месеца стаж

61 години и 1 месец възраст

30 години и 8 месеца стаж

2019

58 години и 4 месеца възраст

25 години и 8 месеца стаж

61 години и 2 месеца възраст

30 години и 8 месеца стаж

2020

58 години и 6 месеца възраст

25 години и 8 месеца стаж

61 години и 3 месеца възраст

30 години и 8 месеца стаж

2021

58 години и 8 месеца възраст

25 години и 8 месеца стаж

61 години и 4 месеца възраст

30 години и 8 месеца стаж

2022

58 години и 10 месеца възраст

25 години и 8 месеца стаж

61 години и 5 месеца възраст

30 години и 8 месеца стаж

2023

59 години възраст

25 години и 8 месеца стаж

61 години и 6 месеца възраст

30 години и 8 месеца стаж

2024

59 години и 2 месеца възраст

25 години и 8 месеца стаж

61 години и 7 месеца възраст

30 години и 8 месеца стаж

2025

59 години и 4 месеца възраст

25 години и 8 месеца стаж

61 години и 8 месеца възраст

30 години и 8 месеца стаж

2026

59 години и 6 месеца възраст

25 години и 8 месеца стаж

61 години и 9 месеца възраст

30 години и 8 месеца стаж

2027

59 години и 8 месеца възраст

25 години и 8 месеца стаж

61 години и 10 месеца възраст

30 години и 8 месеца стаж

2028

59 години и 10 месеца възраст

25 години и 8 месеца стаж

61 години и 11 месеца възраст

30 години и 8 месеца стаж

2029

60 години възраст

25 години и 8 месеца стаж

62 години възраст

30 години и 8 месеца стаж

2030

60 години и 3 месеца възраст

25 години и 8 месеца стаж

62 години възраст

30 години и 8 месеца стаж

2031

60 години и 6 месеца възраст

25 години и 8 месеца стаж

62 години възраст

30 години и 8 месеца стаж

     

Година

Жени

Възраст и учителски
осигурителен стаж

Мъже

Възраст и учителски
осигурителен стаж

2032

60 години и 9 месеца възраст

25 години и 8 месеца стаж

62 години възраст

30 години и 8 месеца стаж

2033

61 години възраст

25 години и 8 месеца стаж

62 години възраст

30 години и 8 месеца стаж

2034

61 години и 3 месеца възраст

25 години и 8 месеца стаж

62 години възраст

30 години и 8 месеца стаж

2035

61 години и 6 месеца възраст

25 години и 8 месеца стаж

62 години възраст

30 години и 8 месеца стаж

2036

61 години и 9 месеца възраст

25 години и 8 месеца стаж

62 години възраст

30 години и 8 месеца стаж

2037

62 години възраст

25 години и 8 месеца стаж

62 години възраст

30 години и 8 месеца стаж

Петя МАЛАКОВА, началник отдел "Обществено осигуряване" в МТСП

Международна дейност